Privacy

Food Mind Body hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met gegevens van onze cliënten.

Wij doen er alles aan om privacy van onze cliënten te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Food Mind Body houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de AVG; de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
  • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.


Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden binnen Food Mind Body verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Het controleren op verzekeringsrecht bij de zorgverzekeraar (COV);
  • Het afnemen van een intake/anamnesegesprek, het doen van onderzoek en het opstellen en uitvoeren van een dieetbehandelplan;
  • Het rapporteren aan de huisarts/verwijzer en medisch specialisten;
  • Financiële administratie.

Door de behandelovereenkomst te ondertekenen geef je Food Mind Body toestemming jouw persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden te gebruiken.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Food Mind Body persoonsgegevens van jou vragen zoals naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, BSN, polisnummer zorgverzekeraar, huisarts/verwijzer/specialist, gegevens over de gezondheid.

Beveiliging
Food Mind Body neemt passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Verstrekking aan derden
Food Mind Body werkt samen met partners, bijvoorbeeld voor de administratie en facturatie rondom de behandelingen. Het kan dus voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan die partners verstrekken. Onze partners zijn verplicht om voorzichtig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Ze mogen jouw gegevens nergens anders voor gebruiken dan waarvoor ze aan hen zijn verstrekt.

Bewaartermijn, inzage en rechten
Food Mind Body bewaart persoonsgegevens en gegevens over de dieetbehandeling zo lang als op grond van de wet is vereist. Je hebt recht op inzage van jouw dossier. Als je wenst dat het dossier na afronding van de behandeling vernietigd wordt, dan kun je de diëtist/praktijkhouder hier om verzoeken.
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou zelf of direct aan een andere partij.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als diëtistenpraktijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hierover hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@foodmindbody.nl of 0624869747.